FRANCİSCO SUÁREZDE YASA, DEVLET ve SOSYAL SÖZLEŞME

25.99 TL 39.00 TL
Astana Yayınları
CDKMRX47
Stokta Var

Ürün sepetinize eklendi...
 • I. BÖLÜM
  SUÁREZ’İN HAYATI, METODU
  VE
  TARİHİ KOŞULLAR
  I. SUÁREZ’İN HAYATI ve ESERLERİ
  II. SUÁREZ’İN DÜŞÜNSEL HAYATINI ETKİLEYEN
  TARİHÎ KOŞULLAR
  A. RÖNESANS ve COĞRAFÎ KEŞİFLER
  B. AVRUPA’NIN ve İSPANYA’NIN SİYASÎ,
  EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU
  C. REFORM AKIMI
  D. İSPANYOL ALTIN ÇAĞI
  III. SUÁREZ’İN METODOLOJİSİ 
  A. BIR YÖNTEM OLARAK SKOLASTIK
  B. ORTAÇAĞ SKOLASTIK DÜŞÜNÜRLERININ
  ORTAK YANLARI
  C. MODERN DÜŞÜNCENİN SKOLASTİK
  YÖNTEMDEN FARKI 
  D. SUÁREZ’IN DÜŞÜNCE YÖNTEM
  II . BÖLÜM
  SUÁREZ’İN DEVLET FELSEFESİ
  I. YASA
  A. SUÁREZ’E GÖRE YASA
  1. Yasanın Anlamı
  2. Ius ve Lex (Hak ve Yasa)
  B. YASANIN KAYNAĞI ve YASA ÇEŞİTLERİ
  1. Yasanın Kaynağı: Akıl ve İrade
  2. Yasa Çeşitleri
  a. Ebedî Yasa
  b. Doğal Yasa
  c. Beşerî Yasa
  II. DEVLET
  A. İNSAN
  1. İnsanın Doğası
  2. Özgürlük ve İnsanın Sahip Olduğu
  Diğer Tabii Haklar
  B. MANEVÎ BİRLİK
  1.Kaba Kitle(Rough Mass, Masa Informe)
  2. Politik Toplumun Oluşması: Sosyal Sözleşme
  C. SIYASÎ IKTIDAR
  1. Siyasî İktidarın Gerekliliği: Ortak Yarar
  2. Siyasî İktidarın Kaynağı
  3. Siyasî İktidarın Sahibi
  4. Siyasî İktidarın Kullanıcısı
  a. Siyasî İktidarın Hükümdara Aktarılması:
  Siyasî Sözleşme
  b. İdeal Yönetim: Monarşi
  5. Siyasî İktidarın Sınırlandırılması
  a. Ortak ve Üstün Yarar
  b. Direnme Hakkı
  c. Uluslararası Hukuk/Ulusüstü Bütün
  6. Sözleşme Teorisi: Suárez, Hobbes ve Rousseau
  a. Suárez ve Hobbes
  b. Suárez ve Rousseau
  III. SUÁREZ’DE RUHANÎ VE DÜNYEVÎ
  İKTİDAR AYRIMI
  A. RUHANÎ İKTİDAR
  B. RUHANÎ İKTIDAR ILE DÜNYEVÎ İKTIDAR
  ARASINDAKI İLIŞKI: POTESTAS INDIRECTA
  SONUÇ
  KAYNAKÇA

  ÖN SÖZ
  Siyasî düşünceler tarihinde birçok farklı düşünürün devletin kökenine dair ileri sürdüğü teoriler ele alınmıştır. Ancak modern devleti "laik” niteliği ile ele alan Batı, İspanyol Düşüncesinin modern devlete yaptığı katkıyı göz ardı etmiştir. Batı düşüncesinin göz ardı ettiği düşünürlerden biri 16. yüzyıl İspanyol düşüncesinin en önemli isimlerinden olan Francisco Suárez’dir. Nitekim Francisco Suárez’e ilişkin Türkçe çalışma sayısı Avrupa’daki çalışmaların dahi çok gerisinde kalmıştır. Suárez bir İspanyol Altın Çağı düşünürü ve cizvit bir papazdır. İngiltere Kralı I. James’in potestas directa iddialarını Jacques Rousseau gibi sosyal sözleşmeci düşünürlere büyük katkı sağlamıştır. Düşünür siyasî yapılanmanın Tanrı’dan kaynaklandığını söyler. Ancak temelde bu görüşün karşıtı olan sözleşme kavramı ile devletin oluşumunda insan iradesinin etkisini en üst seviyeye çıkarır. Devletin oluşumunda Tanrı’ya verdiği bu sembolik yetki ile Suárez, bir Katolik ilahiyatçı olmanın ötesine geçmiştir. Avrupa’nın pek çok yerinde eserleri incelenen ve saygı gören bir düşünür olmuştur. Suárez kralların ruhanî güce sahip oldukları iddiasının asılsız olduğunu belirtmiştir. Bu iddiayı çürütürken, dünyevî ve ruhanî iktidarın birbirinden tamamen bağımsız alanlara sahip olduğunu söylemiştir. Devleti dünyevî iktidar alanı ile sınırlayan düşünür, diğer yandan Kiliseyi de ruhanî iktidar alanı 12 ile sınırlamıştır. Dünyevî iktidarı kendi düzeni içerisinde en üstün konuma yerleştirmiştir. Suárez’in bu ayrım ile modern devleti hayal ettiği söylenemez. Ancak devletin oluşumunda halkın iradesini merkeze koyan anlayışı ve kendi düzeni içerisinde
  en üstün güce sahip dünyevî iktidar tanımlamasıyla Hobbes’un öncüsü olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen, başta tez danışmanım Prof. Dr. İlyas Doğan olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve kaynak sıkıntısını aşmama yardım eden Universidad Pontificia de Salamanca Hukuk Fakültesinin tüm akademik ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyorum.
  Zeynep HAZAR

Benzer Ürünler