Hukuk Metodolojisi

25.99 TL 29.00 TL
Astana Yayınları
CEMRVY27
Stokta Var

Ürün sepetinize eklendi...

 • Hukuk metodolojisi, doğru hukuki düşünce ve karar alma sürecini inceleyen bir bilim dalıdır. Mantık ise doğru düşünmenin kurallarını öğreten bir bilimdir. Genelde düşüncenin ve özelde hukuki düşüncenin temelinde mantık bilimi yer almaktadır. Bu sebeple hukuk metodolojisi ile ilgili çalışmazının birinci kitabı, mantık konularını ele almakta; ikinci kitabı ise hukuk metodolojisinin temel konularını incelemektedir.
  Hukuk metodolojisi, ülkemizde yeni kurulmakta ve gelişmektedir. Bazı hukuk fakültelerinde seçimlik ders olarak okutulmaya başlanmış olmakla birlikte, tam olarak önemi anlaşılamamıştır. Bu dersin hukuk fakültelerinde zorunlu ve önemli bir ders olarak okutulması gerekmektedir. Hukuk metodolojisi gibi talihsizlik yaşayan derslerden birisi de mantıktır. Osmanlı medreselerinde gramerle birlikte ve diğer derslere temel olmak üzere okutulan mantık, Cumhuriyet döneminde önemini kaybetmiştir. Hukuki düşüncenin de temelini oluşturan mantığın, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulması gereklidir. Bu açıdan kitabımızın birinci kısmını mantığa, ikinci kısmını ise hukuk metodolojisine ayırmış bulunuyoruz. Ülkemizde hukuk metodolojisi alanında yazılan eserlerin sayısı oldukça sınırlıdır. Hukukun çeşitli alanlarında çalışan az sayıda bilim adamının hukuk metodolojisi ile ilgilendiği görülmektedir. Yapılan her yeni çalışma, hukuk metodolojisini bir adım öteye taşımaktadır. Bununla birlikte  hukuk metodolojisi çalışmalarının sayı ve nitelik açısından daha da fazlalaşması gerekmektedir. Çalışmamızda mantık kısmının uzun tutulması ve metodoloji konularının fazlaca teorik anlatılması eleştirilebilir. Mantık konularının fazlalığı, hukukçuların bu bilime dikkatlerini çekmeyi amaçlamaktadır. Metodoloji konularının teorikliği ise sonraki baskılarda uygulamaya ait örneklerle düzeltilebilir diye düşünüyorum. 

  İÇİNDEKİLER
  YAYINLANMIŞ ESERLERI
  GİRİŞ
  BİRİNCİ KİTAP
  "MANTIK”
  BİRİNCİ BÖLÜM
  MANTIK BİLİMİNE GİRİŞ
  MANTIK BİLİMİNİN TANIMI 
  MANTIK BİLİMİNİN FAYDALARI
  MANTIK BİLİMİNİN AMACI
  MANTIK BİLİMİNİN BÖLÜMLERİ
  DİL VE MANTIK
  İKİNCİ BÖLÜM
  MANTIK BİLİMİNİN TARİHÇESİ
  ESKİ YUNAN VE ÖNCESİ
  İSLAM DÜNYASINDA MANTIK
  Aristo’nun Mantık Kitaplarının Tercüme Edilmesi

  Farabi ve İbn Sina

  İslam Dünyasında Mantıkla İlgili Tartışmalar
  Gazali
  Osmanlı Dönemi
  BATI’DA MANTIK
  Modern Mantık Dönemi
  Sembolik Mantık
  Bulanık Mantık (nisbi mantık, fuzzy logic)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  AKIL İLKELERİ VE DOĞRULUK
  AKIL İLKELERİ
  Özdeşlik İlkesi (Aynîlik/Identity)
  Çelişmezlik İlkesi (Adem-i tenâkuz/non-contradiction)
  Üçüncü Halin İmkânsızlığı İlkesi (Middle Exclu)
  Yeter-Sebep İlkesi (Reason Sufficient)
  Sebeplilik İlkesi (Causality)
  Amaçlılık İlkesi (Finality)
  ŞEKLİ DOĞRULUK VE KONU BAKIMINDAN DOĞRULUK
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  KAVRAMLAR
  GENEL OLARAK
  KAVRAM 
  TERİM (LAFIZ/SÖZ)
  Anlamlari Bakımından Terimler
  Ortak İsimlendirme Bakımından Terimler
  Delâlet: Mutabakat Tazammun Ve İltizam
  KAVRAMIN ÖZELLİKLERİ
  Kavram ve Önerme
  Kavram ve Hayal
  Tasavvur ve Tasdik
  KAVRAM ÇEŞİTLERİ
  Cüz’î (Tekil) Kavramlar
  Küllî (Genel/Tümel) Kavramlar
  Soyut (Mücerred) Kavramlar
  Somut (Müşahhas) Kavramlar
  Basit (Müfret) Kavramlar
  Bileşik (Mürekkep) Kavramlar
  Kolektif ve Disribütif Kavramlar
  Karşıt (Zıt) ve Çelişik (Mütenakiz) Kavramlar
  Müspet ve Menfi Kavramlar
  7
  Eşitlik ve Aykırılık (Müsavi Ve Mübayin)
  Duyularla Algılanan Kavramlar (Mahsuse)
  Hayalle Algılanan Kavramlar (Mütehayyile)
  Akılla Algılanan Kavramlar (Makule)
  Mutlak ve İzafî Kavramlar
  Nitelik, Gerçeklik ve Kimlik (Mahiyet, Hakikat Ve Hüviyet)
  BEŞ GENEL (KÜLLİYAT-I HAMSE)
  KATEGORİLER
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  TANIM (KAVL-İ ŞÂRİH)
  GENEL OLARAK TANIM
  Tanımın Önemi
  Tanımın Maddesi ve Sureti
  Tanım Çeşitleri
  A. Tanımlananın Varlık Durumuna Göre Tanım Çeşitleri
  B. Beş Tümele Göre Tanım Çeşitleri
  C. Diğer Tanım Çeşitleri
  Tanımın Şartları
  Tanımda Yapılan Hatalar
  A. Cins Yönünden Hatalar
  B. Ayrım Yönünden Hatalar
  C. Cins ve Ayrımda Ortak Olarak Yapılan Hatalar
  Tanımlanamayan Şeyler
  BÖLME (SEBR VE TAKSİM)
  TASNİF
  ALTINCI BÖLÜM
  ÖNERMELER
  ÖNERMENİN TANIMI
  ÖNERMENİN UNSURLARI
  ÖNERMENİN ÇEŞİTLERİ
  Ait Oldukları Alanlara Göre Önermeler
  Hayali İfadeler ve Önermeler
  Kişisel İfadeler ve Önermeler
  Mecaz, Teşbih ve Önermeler
  Tarihi İfadeler ve Önermeler.
  İlmi İfadeler ve Önermeler
  Dini ve Ahlaki İfadeler ve Önermeler
  Estetik Önermeler
  Mantıki Önermeler
  Tarafları Bakımından Önermeler
  Yüklemli ve Şartlı Önermeler
  Nitelikleri Bakımından Önermeler (Olumlu ve Olumsuz)
  Yapıları Bakımından Önermeler (Basit ve Bileşik)
  Özgülü (Maksure-exclusive) Önermeler.
  Çıkarmalı (istisnai-expective) Önermeler
  Karşılaştırmalı (Tafdiliye-comparative) Önermeler
  Sınırlayıcı (inceptive) Önermeler
  Bağlantılı (copulative) Önermeler
  Nedenli (causale) Önermeler
  Göreli (relative) Önermeler
  Ekli (discretive) Önermeler
  Konunun Varlık Sahasına Göre Önermeler
  Karmaşık Önermeler
  ÖNERMELERDE CİHET (KİPLİK, MODALİTE)
  ÖNERMELERİN HÜKÜMLERİ
  Çelişki (Tenakuz)
  Döndürme (Aks)
  Düz Döndürme (Aks-i Müstevi) 
  Ters Döndürme (Aks-i Nakiz)
  YEDİNCİ BÖLÜM
  AKIL YÜRÜTME
  AKIL YÜRÜTME (DÜŞÜNME)
  KIYAS
  Kıyasın Tanımı
  Kıyasın Unsurları
  Kıyasın Şartları
  Kıyasın Türleri
  Tam Kıyas ve Eksik Kıyas
  Basit Kıyas ve Bileşik (Mürekkep) Kıyas
  Kesin Kıyas ve Seçmeli Kıyas (Kıyas-ı İktirani ve Kıyas-i İstisnai)
  Kısaltılmış Kıyaslar (entimem, matvi kıyaslar)
  Mefsulü’n-Netaic
  Delilli Kıyas (Müdellel Kıyas)
  Zincirleme Kıyas (Mevsulü’n-Netaic)
  İkilem (Dilem)
  Hulfi Kıyas 
  Kıyasın Maddesi 
  Kıyasın Değeri
  Kıyasta Yapılan Hatalar
  Mantık ve Fıkıhtaki Kıyasın Farkı
  TÜMEVARIM (İSTİKRA, ENDÜKSİYON)
  Tam Tümevarım (İstikra-yı tam)
  Eksik Tümevarım (İstikra-yı Nâkıs)
  BENZETME (KIYAS-I TEMSİLİ, ANALOJİ)
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  HÜKÜM
  TASDİK TÜRLERİ 
  Kesin Bilgi (Yakin)
  Taklit
  Cehl-i mürekkep
  Zan
  İÇERİKLERİ AÇISINDAN KIYASTA
  KULLANILAN ÖNCÜLLER
  Kesin Bilgi İfade Eden Öncüller (Yakiniyat)
  Evveliyat
  Fıtriyyat (Kıyası kendisinde bulunan önermeler)
  Müşahedat (Gözlem)
  Hadsiyyat (Sezgi)
  Mücerrebat (Deney)
  Mütevatirat
  Kesin Bilgi (Yakin) İfade Etmeyen Öncüller
  Meşhurat
  Müsellemat
  Makbulat
  Zanniyat
  Muhayyelat
  Vehmiyat
  BEŞ SANAT
  Burhan
  Cedel (Diyalektik)
  Hitabet (Emare)
  Şiir
  Safsata (Mugalata)
  İKİNCİ KİTAP
  "HUKUK METODOLOJİSİ”
  BİRİNCİ BÖLÜM
  GENEL OLARAK HUKUK METODOLOJİSİ
  HUKUK METODOLOJİSİNİN TANIMI
  HUKUK METODOLOJİSİNİN KONULARI
  HUKUK METODOLOJİSİNİN ÖNEMİ 
  HUKUK METODOLOJİSİNİN KURUCUSU
  İKİNCİ BÖLÜM
  HUKUK METODOLOJİSİNDE YÖNTEMLER
  MANTIKTA YÖNTEM
  HUKUK METODOLOJİSİNDE YÖNTEM
  Mantık Temelli Hukuk Metodolojisi
  Retorik (Belagat) Temelli Hukuk Metodolojisi
  Menfaatler İçtihadı Yöntemi
  Pratik Tartışma Temelli Hukuk Metodolojisi
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  TARTIŞMA (MÜNÂZARA, CEDEL, HİLAF)
  GENEL OLARAK
  MÜNÂZARA
  Münâzara İlminin Doğuşu
  Münâzarada İki Temel Yöntem
  Münâzarada Kullanılan Kavramlar
  Münâzaranın Kuralları
  Münâzaranın Faydaları
  CEDEL (DİYALEKTİK)
  Cedelin Tanımı
  Cedelin Meşruluğu
  Cedelin Faydaları
  Kötü Cedelin Zararları
  Cedelin Kuralları
  Cedelde Hile
  HİLAF
  Hilafın Tanımı
  Hilafın Kurucusu
  Hilafın Meşruluğu
  Hilaf Hakkında Yazılan Eserler
  Hilaf ve Mukayeseli Hukuk
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  HUKUK KURALI (NORM)
  HUKUK KURALININ TANIMI
  HUKUK KURALININ TÜRLERİ
  Asli ve Tali Hukuk Kuralları
  Temel ve Yardımcı Hukuk Kuralı
  HUKUK KURALININ ÖZELLİKLERİ
  Düzenleyicilik Özelliği 
  Emredicilik Özelliği
  Yaptırım Özelliği
  Genel ve Soyut Olması
  Normatif ve Etik Özelliği
  Hukuk Kuralının Etik Özelliği ve Doğal Hukuk
  Hukuk Kuralı ve Mantık İlişkisi
  Hukuk Kuralının Sosyolojik Yönü
  Hukuk Kuralı ve Felsefe İlişkisi
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  HUKUKTA YORUM
  YORUMUN TANIMI
  YORUMUN ZORUNLULUĞU
  YORUMUN GÜVENİLİRLİĞİ
  YORUM ÇEŞİTLERİ
  Yasama Yorumu
  Yürütme Yorumu
  Yargı Yorumu
  Bilimsel Yorum
  YORUM YÖNTEMLERİ
  Lafzi Yorum
  Sistematik Yorum
  Amaca Göre (Teleolojik, Gai) Yorum
  Tarihi Yorum
  Kavramcı Yorum
  TEAMÜL HUKUKUNDA YORUM
  ALTINCI BÖLÜM
  HUKUKTA BOŞLUK
  HUKUKTA BOŞLUĞUN TANIMI
  HUKUKTA BOŞLUĞUN SEBEPLERİ
  HUKUKTA BOŞLUĞUN ÇEŞİTLERİ
  Açık (Gerçek) Boşluk
  Bilinçli Boşluk
  Hüküm İçi Boşluk
  Örtülü Boşluk
  Gerçek Olmayan Boşluk
  Çatışma Boşluğu
  YORUMDA VE BOŞLUK DOLDURMADA
  KULLANILAN ARAÇLAR
  KIYAS
  Hukukta Uygulanan Kıyasın Şartları
  Kıyas Yasağı Olan Konular
  Kıyasın Uygulanması
  Hukuk Kuralının (norm) Somut Olaylara Uygulanmasında Kıyas
  Hakkında Norm Bulunmayan Konularda Yapılan Kıyas
  Benzetme (analoji, temsil) Metodu İle Kıyas
  Emsal Kararlar
  Aksi İle İspat (Mefhumu Muhalif) 
  Evleviyet Metodu İle Kıyas
  Genel Hukuk İlkeleri
  KURALLAR HİYERARŞİSİ
  YEDİNCİ BÖLÜM
  GENEL HUKUK İLKELERİ
  GENEL HUKUK İLKELERİNİN ÖNEMİ
  GENEL OLARAK KÜLLİ KAİDELER
  LAFZİ YORUMLA İLGİLİ KÜLLİ KAİDELER
  TARİHİ YORUMLA İLGİLİ KÜLLİ KAİDELER
  SİSTEMATİK YORUMLA İLGİLİ KÜLLİ KAİDELER
  GAÎ (TELEOLOJİK, AMAÇSAL)
  YORUMLA İLGİLİ KÜLLİ KAİDELER
  KAVRAMCI YORUM
  MENFAATLER İÇTİHADI İLE İLGİLİ KÜLLİ KAİDELER
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  MANTIK YANLIŞLARI
  GENEL OLARAK
  BİÇİM YANLIŞLARI
  İÇERİK YANLIŞLARI
  MANA YANLIŞLARI
  DİĞER YANLIŞ ÇEŞİTLERİ....
  OTORİTEYE BAŞVURMA YANLIŞI
  KONUYU SAPTIRMA (SADED DIŞI KONUŞMA)
  GERÇEĞE UYMAYAN VARSAYIMLAR
  KAYNAKLAR

Benzer Ürünler