İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİK ÖZELLİĞİ

15.00 TL 39.00 TL
Astana Yayınları
CKRWZ257
Stokta Var

Ürün sepetinize eklendi...
 • BIRINCI KISIM

  "İDARİ İŞLEM”İN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VETERMİNOLOJİK KARGAŞA

  I. İDARİ İŞLEMİN TANIMI

  II. İDARİ İŞLEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

  A. Tek Taraflılık

  B. İdari Makamlarca Yapılma

  C. Hukuka Uygunluk (Kanunilik) Karinesinden Yararlanma

  III. İDARİ İŞLEM KONUSUNDA TERMİNOLOJİK KARGAŞA

  A. Türk İdare Hukuku

  B. Fransız İdare Hukuku

  C. Alman İdare Hukuku

  IV. KAVRAMSAL OLARAK "İCRAİLİK”

  A. Tanım

  B. İcrailiğin Kaynağı

  C. İdari İşlem Kategorileri ve "İcrailik

  1. Maddi Açıdan İdari İşlem ve ‘‘İcrailik’’

  a. Birel İşlemler ve ‘‘İcrailik’’

  a.a. Varsayımsal İşlemler

  a.b. Uygulanmakla Etkisi Tükenen İşlem

   a.c. Geçici İdari İşlem

  a.ç. Dilekçe Hakkının Kullanılması Kapsamında

   Verilen/Verilmeyen Cevap

  a.d. Bazı Vergilendirme İşlemleri

  a.e. Danıştay’ın İdari Görevlerine İlişkin Kararları

  a.f. Yargı Kararını Uygulamama (İşlem midir Eylem midir?)

  b. Düzenleyici İşlemler ve ‘‘İcrailik’’

  c. Genel Karar ve ‘‘İcrailik’’

  2. İradenin Sayısına Göre İdari İşlem ve ‘‘İcrailik’’

  a. Basit İradeli İşlemler

  b. Bileşik (Çoğul) İradeli İşlemler

  b.a. Kollektif İşlem

  b.b. Birleşme (Karma) İşlem

  b.c. Ayrılabilir İşlem

  c. Seri İşlem

  3. Hukuki Etkisine Göre İdari İşlem ve ‘‘İcrailik’’

  IKINCI KISIM

  İDARENİN İCRAİ OLMAYAN İŞLEMLERİ VE

  İDARİ YARGIDA "İCRAİLİK”

  I. İDARENİN İCRAİ OLMAYAN İŞLEMLERİ

  A. Türk İdare Hukukunda İcrai Olmayan İşlemler

  B. Fransız İdare Hukukunda İcrai Olmayan İşlemler

  C. Alman İdare Hukukunda İcrai Olmayan İşlemler

  Ç. Bazı Özel Haller ve İcrailik İlişkisi

  1. Yasama ve Yargı Kısıntısı Bulunan İdari İşlemler

  2. "Yok” Hükmündeki İşlemler

  3. Yetkisiz İdari Makamlarca Yapılan İşlemler

  4. "Açık Hata” ve "Hile” ile Malul İşlemler

  II. İCRAİLİĞİN İDARİ YARGIDA GÖRÜNÜŞÜ

  A. İdari İşlemin "Kesin” Olması

  1. Tanım

  2. Vesayet Makamı, Yerinden Yönetim İşlemi İlişkisi Arasında

   ‘‘Kesinlik’’ ve ‘‘İcrailik’’ İlişkisi

  3. "Kesin” ve "Kesinleşmiş” İşlem

  4. Kamulaştırma İşlemi, ‘‘Kesinlik’’ ve ‘‘İcrailik’’ İlişkisi

  5. İhtiyari İdari Başvurular, ‘‘Kesinlik’’ ve ‘‘İcrailik’’ İlişkisi

  B. İdari İşlemin Yürütülebilir (Lazüm-ül İcra) Olması

  1. Tanım

  2. Yürütülmesi Kendi İçinde Saklı İşlem ve "Yürütülebilirlik”

  3. Düzenleyici İşleme Dayanan Uygulama İşlemi ve

   ‘‘Yürütülebilirlik’’

  4. İdari İşlemin Yürürlüğe Girmesi, Uygulanabilir Hale

   Gelmesi ve ‘‘Yürütülebilirlik’’

  5. İdari İşlemin ‘‘Yürütülebilirliği’’, Uygulanması (İcrası) ve

   İYUK’ un 12. Maddesine İlişkin Değerlendirme

  6. İdari Yargıya Özel Bir Ehliyet Koşulu "Menfaat İhlali” ve

   "Yürütülebilirlik”

  İKİNCİ BÖLÜM

  İCRAİLİĞİN SON BULMASI,

  İCRAİLİK-RE’SEN İCRA İLİŞKİSİ

  BİRİNCİ KISIM

  İCRAİLİĞE SON VEREN İŞLEM VE DURUMLAR

  I. İCRAİLİĞİN YARGI ORGANI YA DA İDARE TARAFINDAN

   SONA ERDİRİLMESİ

  A. Yargı Organı Kararı İle Son Bulma

  1. Yürütmenin Durdurulması

  a. Müessesenin Amacı

  b. Müessesenin Hukuki Sonucu

  c. Yürütmesi Durdurulan İşleme Dayanan İşlemlerin

   Hukuki Durumu

  ç. Mahkeme Kararının Yürütmesinin Durdurulması

  d. Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması

  e. Fransız İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması

  f. Alman İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması

  2. İdari İşlemin İptal Edilmesi

  a. Müessesenin (İptal Davası) Amacı

  b. Müessesenin Hukuki Sonucu

  B. İdare Tarafından Sona Erdirilme

  b. Müessesenin Hukuki Sonucu

  B. İdare Tarafından Sona Erdirilme

  1. Geri Alma

  a. Müessesenin Amacı

  b. Müessesenin Hukuki Sonucu

  2. Kaldırma

  3. Değiştirme ve Düzeltme

  II. "İCRAİLİK” ÖZELLİĞİNİN İŞLEMİN NİTELİĞİNE VE BAZI

   DURUMLARA/ İŞLEMLERE BAĞLI OLARAK SONA ERME

  A. İşlemin Niteliğine Bağlı Olarak Sona Erme

  1. Süreli İdari İşlemler

  2. Tesadüfi Durumlar Sonucu Sona Erme ve Şarta Bağlı İşlemler

  3. İşlemin Doğası Gereği

  B. Bazı Durum ve İşlemlere Bağlı Olarak Sona Erme

  1. İşlemin Konusuz Kalması

  2. Karşı İşlem

  3. Mevzuat Değişikliği

  IKINCI KISIM

  İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ VE RE’SEN İCRA İLİŞKİSİ

  I. İDARİ İŞLEMİN RE’SEN İCRASI

  A. Kavramsal Olarak ‘‘İcrailik’’ ve ‘‘Re’sen İcra’’

  B. Re’sen İcra Yetkisinin Kaynağı

  C. Re’sen icra olağan bir yetki midir?

  1. Doktrinin Yaklaşımı

  a. Genel Olarak

  b. Re’sen İcra-Cebri Re’sen İcra Ayrımı Bağlamında Olağan

   bir Yetki Olup Olmama

  c. Re’sen İcra-Cebren Re’sen İcra Bağlamında Sınıflandırma

   Kargaşası

  2. Yargı Yerlerinin Yaklaşımı

  3. Re’sen İcranın Olağan Bir Yetki Olup Olmadığı Üzerine

   Değerlendirme

  Ç. Re’sen İcra Yetkisinin Sınırı

  D. Hukuka Aykırı Re’sen İcra

  E. Fransız İdare Hukukunda Re’sen İcra

  F. Alman İdare Hukukunda Re’sen İcra

  II. İDARECE RE’SEN İCRANIN GERÇEKLEŞTİRİLME ŞEKİLLERİ

  A. Muhatap Adına Yerine Getirme

  B. Kamu Alacaklarının Tahsili

  C. Zor Kullanarak İcra

Benzer Ürünler