İslambol Okçuları

19.99 TL 29.00 TL
Astana Yayınları
ABDHMPTZ
Stokta Var

Ürün sepetinize eklendi...
 • İçindekiler
   
  "İmām Ebū Caʿfer-i Ṭaberī ve "Mir‛atü’z-Zamān” mü‛ellifi Mesʿūdī, maḥallinde beyān eylemişlerdür ki sehm ü ḳavs cennetden çıḳmışdur ve rūy-ı zemīnde evvelen ḥażret-i Ādem-i Ṣafī oḳ atmışdur, yaʿni ki zirāʿat ve ḥirāsete toḫm ekdikde reme-i murġān-ı ʿarż pervāz u ṭayerānla indiler, ḥażretüñ ekdügi gendüm dānelerini eşüp çıḳarup ġıdā idindiler. Her çend ki defʿine saʿy eyledi memnūʿ olmadılar, bi’l-āḫire Ādem peyġamber ʿaleyhi’s-selām ḥażret-i Ḫallāḳ-ı dād-ger cenābına murġāndan şikāyet eyledi. Emr-i celīl ile ḥażret-i Cibrīl nüzūl idüp cennetden bir ḳavs ve iki oḳ ve bir kiriş getürdi. Ṣafiyyul’lāh: "Bunlar nedür?” diyü istiḥbār itdükde yayı gösterüp: "Hāẕihī ḳuvvetullāh.” ve kirişi ṣunup: "Hāẕihi şiddetu’llāh.” buyurdı baʿde oḳları virüp: "Nikāyetu’llāh” taʿbīrin ḳıldı. Pes yay nice ḳurılur, oḳ nice atılur, nice nişānlanur ḥażret-i Ādem’e ögretdi. Bu taḳdīrce tīr-endāzlaruñ pīrleri melā‛ikeden Cibrīl olur, peş zümresinden Ṣafiyyul’lāh-ı Celīl idügi taḥaḳḳuḳ bulur." 
   
  Künhü''l - Ahbar''dan...*
   
  *Künhü''l -Âhbâr Gelibolulu Mustafa Âlî (ö.1008/1600)''nin dünya tarihi olarak kaleme aldığı eseridir. Dört rükn (bölüm)''den oluşur. eserin dördüncü rüknü başlangıçtan Eğri Seferi (1005-1596)''ne kadar olan Osmanlı Tarihini ihtiva eder
   

  I-BAHTİYARZADE HACI HASAN ÇELEBİ’NİN HAYATI

  II-BAHTİYARZÂDE DE METİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  2.1. ESERDE ADI GEÇEN MENZİL SAHİBİ KEMANKEŞLER     

  2.1.1. AHİ (15.Yüzyıl İkinci yarısı)   

  2.1.2. AHMED, Gazzaz (15.Yüzyıl ikinci yarısı)      

  2.1.3. AHMED, Kemanger (16.YüzyıI ilk yarısı)      

  2.1.4. AHMED AĞA, Mîralem Kaptan (16.Yüzyıl-Kanunî devri)    

  2.1.5. ALİ BÂLİ, Kapdan (16.Yüzyıl ikinci yarısı)   

  2.1.6. ALİ BEY, Cerrah (16.Yüzyıl son çeyreği-17.Yüzyıl başı)      

  2.1.7. ARAB, Kemangûreci (15.Yüzyıl ikinci yarısı)

  2.1.8. BAHTİYAR, Usta (15.Yüzyıl ikinci yarısı)     

  2.1.9. BALI, Havandelen Solak (15.Yüzyıl sonu 16.Yüzyıl başı)    

  2.1.10. BÂLİ ÇELEBİ (16.Yüzyıl)    

  2.1.11. CAFER, Lenduha (15.Yüzyıl sonu-16.Yüzyıl ilk yansı)       

  2.1.12. DAVUD, Çizmeci (16.Yüzyıl ilk yarısı)       

  2.1.13. FERRUH, Çullu (16.Yüzyıl)  

  2.1.14. GEZERİSTAN           

  2.1.15.HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh (15.Yüzyıl ikinci yarısı-16.Yüzyıl başı)       

  2.1.16. HASAN ÇELEBİ, Bahtiyârzâde Hacı (16.Yüzyıl)    

  2.1.17. HAYDAR BEY, Acemi Tosun (16.Yüzyıl ilk yarısı)

  2.1.18. HÜSEYİN, Yaycı Kosta (16.Yüzyıl) 

  2.1.19. HÜSEYİN EFENDİ, Parpol (16.Yüzyıl ikinci yarısı)

  2.1.20. HÜSREV BEY (16.Yüzyıl)

  2.1.21. HÜSREV, Kuburcu (16.Yüzyıl)        

  2.1.22. BRAHİM, Arabzâde Yaycı (16.Yüzyıl ilk yarısı)     

  2.1.23. İSHAK BEY, Silahdâr (16.Yüzyıl ilk yarısı)

  2.1.24. İSKENDER, Top (15.Yüzyıl ikinci yarısı-16.Yüzyıl başı)    

  2.1.25. İSKENDER, Tozkoparan (15.Yüzyıl sonu-16.Yüzyıl ilk çeğreği)    

  2.1.26. KARAGÖZ, Benli (15. Yüzyıl ikinci yarısı 16. Yüzyıl başı)

  2.1.27. KASIM, Kemhâcı Divane (16.Yüzyıl ilk yarısı)       

  2.1.28. KASIM, Zağarcı (16.Yüzyıl ilk yarısı)          

  2.1.29. KEMÂL, Deve (15.Yüzyıl ikinci yarısı)        

  2.1.30. MAHMUD, Seyis (15.Yüzyıl ikinci yarısı-16.YüzyıI başı)   

  2.1.31. MAHMUD AĞA, Arabacı (15.Yüzyıl sonu-16.Yüzyıl ilk çeyreği)  

  2.1.32. MEHMED, Börekçi (16.Yüzyıl)        

  2.1.33. MEHMED ÇELEBİ, Cerrahzâde (16. Yüzyıl)           

  2.1.34. MEHMED ÇELEBİ, Nakkaş (16. Yüzyıl)     

  2.1.35. MEMİ ÇELEBİ, Defterdarzâde (16.Yüzyıl ilk yarısı)           

  2.1.36. MUSTAFA, Karga (16. Yüzyıl)         

  2.1.37. MUSTAFA ÇELEBİ, Bozdoğancı (16.Yüzyıl)          

  2.1.38. SİNAN SUBAŞI, Solak (15.Yüzyıl ikinci yarısı)      

  2.1.39. SİNAN, Okçu (15.Yüzyıl ikinci yarısı)         

  2.1.40. ŞÎR MERD (15.Yüzyıl ikinci yarısı-16.Yüzyıl ilk çeyreği)   

  2.1.41. ŞÜCA, Bursalı (15.YüzyıI ikinci yarısı-16.YüzyıI başı)       

  2.1.42. YUSUF, Rum (16.Yüzyıl ilk yarısı)  

  2.1.43. Eserde Adı Geçen, Hakkında Mâlumat Bulunamayan Kemankeşler

  2.2. ESERDE ADI GEÇEN YAY USTALARI

  2.2.1. AHMED, Ağa-kulu (16. Yüzyıl ilk yarısı)       

  2.2.2. AHMED, İçkoz (15. Yüzyıl sonu-16.Yüzyıl ilk yarısı)

  2.2.3. ALİ, Usta (16. Yüzyıl) 

  2.2.4. BAYEZİD USTA (SULTAN II. BAYEZİD)    

  2.2.5. DAVUD (15. Yüzyıl son çeğreği-16. Yüzyıl ilk yarısı)          

  2.2.6. HÜSEYİN, Kosta (16.Yüzyıl) 

  2.2.7. İBRAHİM; Arabzâde (16. Yüzyıl ilk yarısı)    

  2.2.8. İBRAHİM; Cebecibaşı (15. Yüzyıl ikinci yarısı-16. Yüzyıl başı)       

  2.2.9. KARACA (15. Yüzyıl ikinci yarısı-16. Yüzyıl başı)   

  2.2.10. MUSTAFA; Sinoplu Hacı (16. Yüzyıl)         

  2.2.11. PİYÂLE (16 Yüzyıl)  

  2.2.12. SİNAN, Köse Hacı (15. Yüzyıl ikinci yarısı-16. Yüzyıl başı)           

  2.2.13. SİNAN, Usta (15. Yüzyıl ikinci yarısı)          

  2.2.14. SOFİ, Bozdoğancı (16. Yüzyıl)         

  2.2.15. Eserde Adı Geçen, Hakkında Mâlumat Bulunamayan Yay Ustaları 

  2.3. ESERDE ADI GEÇEN OK USTALARI 

  2.3.1. BAHTİYAR, Usta (15.Yüzyıl ikinci yarısı)     

  2.3.2. HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh (Ölm. 1562)

  2.3.3. HASAN ÇELEBİ, Bahtiyârzâde Hacı (16.Yüzyıl ilk yarısı)    

  2.3.4. KARACA (15.Yüzyıl ikinci yarısı-16.Yüzyıl başı)     

  2.3.5. SİNAN, Edirneli Bekâr (15.Yüzyıl sonu-16.YüzyıI ilk yarısı)

  2.3.6. SİNAN, Köse Hacı (15.Yüzyıl ikinci yarısı-16.YüzyıI başı)   

  2.3.7. SİNAN, Müezzinzâde Zihgirci (15.Yüyıl sonu 16.Yüzyıl ilk yarısı)   

  3.2.8. ŞEMS (EDDİN), Kalıbçı (16.Yüzyıl ilk yarısı)

  2.3.9. Eserde Adı Geçen, Hakkında Mâlumat Bulunamayan Ok Ustaları     

   

  III- KÜNHÜ’L-AHBÂR’DA OSMANLI OKÇULUĞU (Dr. Feridun Hakan Özkan)

  IV- RİSÂLE-İ BAHTİYARZÂDE ADLI ESERİN YENİ ALFABEMİZDEKİ METNİ

   

  Bu kitab İstanbulda vâki‘ Ok Meydanı beyanındadır ki zikr olunur 

  İstanbulda ibtidâ-yı bünyâd olan Lodos menzili kelimâtı beyânındadır        

  Bâb bu dahi poyraz menzilin beyânındadır ki zikr olunur    

  Bâb İstanbul’da yıldız menzilinin beyânındadır ki zikr olunur         

  Bâb bu dahi bir gayrı menzildir. Çizmeci Menzili dirler onun beyânındadır 

  Ahi Yeri menzilinin beyânındadır     

  Bu dahi ‘Arabacı Mahmud Bölükbaşının yeridir       

  Heki yeri dimekle meşhûrdur            

  Bu dahi onun beyânındadır zikr olunur         

  Zihgirci yeri bu dahi ağaç okla atılmışdır       

  Bu yer dahi Top Yeri dimekle ma‘rûfdur      

  Bu yere dahi Şüca yeri dirler 

  Bu dahi meydânda poyraz havâsıyla atılub taş dikilmişdir   

  Bu yere dahi Helva Yeri dirler karayel havâsıyla atılur         

  Edirne’de Musalla’da olan menzillerin beyânındadır ki zikr olunur 

   

   

  KAYNAKLAR          

  EK 2: RİSÂLE-İ BAHTİYARZÂDE’NİN ASIL METNİ       

Benzer Ürünler