Hukuk Kuramını Anlamak (Tıpkı Basım)

39.99 TL 44.44 TL
Astana Yayınları
BEJLNRSs
Stokta Var

Ürün sepetinize eklendi...
 • Hukukun haberlerde yer almaması çok nadirdir. Genellikle, en kutsal sayılan özelliklerinden bazılarıyla dahi alakadar olarak ihtilafları kışkırtır. Örneğin hukukçular ve siyasetçiler hukukun üstünlüğünü överken, reformcular eksikliklerine hayıflanırlar ve şüpheciler adaletle sözde eşitliğini sorgularlar. Yine de hepsi hukuku toplumsal değişimin bir aracı olarak görürler. Yalnızca çok az kişi, hukukun, toplumsal, siyasal, ahlaki ve iktisadi yaşamımızdaki merkezi yerini sorgular. 
   
  Peki, "hukuk” tam olarak nedir? Doğayla bağlantılı bir grup evrensel ahlaki ilkeden mi meydana gelir ?  Yoksa, çoğunlukla insan yapısı, geçerli kuralların, emirlerin ve normların bir derlemesi midir ? Hukuka uymak biçiminde bir ahlaki ödevimiz var mıdır ? Hukukun bireysel hakları koruma , adaletin sağlanması  ya da iktisadi, siyasi ve cinsiyet eşitliği gibi özel amaçları var mıdır? Hukuk, toplumsal bağlamından ayrılabilir mi ? Hukuk ve cezalandırma , hukuk ve antropoloji ve hukuk ve edebiyat  arasındaki bağ nedir?
   
  Bunlar, hukuk kavramının anlamını, işlevini ve amacını ortaya çıkarmak isteyen herkesi bekleyen soruların bir kısmıdır ve bunlar geniş sınırları olan hukuk felsefesi coğrafyasına sinmiştir. Bu geniş arazinin haritasını çıkarmak, göz korkutucu bir görev. Bu sayfalarda topografyasının yalnızca en önemli özelliklerini tespit edebilmeyi umuyorum. Bu amaçla, hem klasik hem de çağdaş hukuk kuramı düşüncesine en uygun girişi sağladıkları için önde gelen hukuk kuramlarına odaklandım. 
   
  Hukuk kuramı, hukuk tiyatrosundan çok farklıdır. Yine de, televizyon programı halini alan -gerçek ya da kurgu- en duyumcu ceza yargılamaları dahi, hukukun tipik olarak hukuk felsefecilerinin ilgi alanına giren özelliklerini kapsamaktadır. Ahlaki ve hukuki sorumluluk, cezanın gerekçelendirilmesi, zarar kavramı, yargı işlevi, adil yargılama ve daha birçok konuda zorlu sorular ortaya çıkarırlar. Hukuk felsefesinin nadiren soyut, kullanışsız bir arayış olduğunu ortaya koymak hiç zor değildir. 
   
  Raymond Wacks
  Ağustos 2016
   

  İÇİNDEKİLER

  TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ
  BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
  §.1.GİRİŞ
  1.1. Ağrı Kesici
  1.2. Okumalar
  1.3. Niçin Hukuk Kuramı
  1.4. Tanımlayıcı, Normatif ve Eleştirel Hukuk Kuramı 
  1.5. İnsan Yemek Yanlış mıdır? 
  1.6. Hukuk Kuramının Maksadı
  §.2.DOĞAL HUKUK VE AHLAK
  2.1. Klasik Doğal Hukuk Kuramı
  2.1.1. Platon ve Aristoteles
  2.1.2. Aziz Thomas Aquinas
  2.2. Çağdaş Doğal Hukuk Kuramı
  2.3. Siyaset Felsefesinde Doğal Hukuk
  2.3.1. Hobbes 
  2.3.2. Locke 
  2.3.3. Rousseau
  2.4. Doğal Hukuk Kuramının Düşüşü
  2.5. Doğal Hukuk Kuramının Yeniden Doğuşu
  2.6. John Finnis 
  2.7. Katı ve Yumuşak Doğal Hukuk
  2.8. Ahlaki Realizm 
  2.9. Eleştiri
  2.10. Hukuk ve Ahlak
  2.10.1. Doğal Hukuk - Pozitivizm Karşıtlığı
  2.10.2 Hart – Fuller 
  2.10.3. Hart – Devlin 
  2.10.3.1. Yaşam hakkı?
  2.10.3.2. Ötenazi 
  2.11. Yargısal Ahlak: Vaka İncelemesi 
  2.11.1. Ahlaki Sorular
  2.11.2. Anlamsal Sorular
  2.11.3. Kamusal Ahlak mı Yoksa Özel Ahlak mı?
  2.11.4. Yargıcın Ödevi
  2.11.5. Yargıcın Seçimi
  2.11.6. Yargıcın Pes Etmesi
  2.11.7. Yargıç ve Avukat
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.3.KLASİK HUKUKİ POZİTİVİZM
  3.1. Hukuki Pozitivizm Nedir? 
  3.1.1 Hukuki Pozitivizm Ne Değildir? 
  3.2. Jeremy Bentham: Hukuk Kuramının Lutheri 
  3.2.1. Kesinlik Arayışı
  3.2.2. Judge & Co
  3.2.3. Kodifikasyon 
  3.3. John Austin: Naif Ampirist
  3.3.1. Buyruklar
  3.3.2. Doğru Şekilde Yasa Olarak Adlandırılan Yasalar 
  3.3.3. Hukuk ve İktidar
  3.4. Bentham ve Austin Karşılaştırması
  3.4.1. Genel Yaklaşımları
  3.4.2. Hukukun Tanımı 
  3.4.3. Emirler
  3.4.4. Egemenlik 
  3.4.5. Yaptırımlar
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.4.MODERN HUKUKİ POZİTİVİZM 
  4.1. Temeller 
  4.2. HLA Hart 
  4.2.1. Hukuki Pozitivist Olarak Hart
  4.2.1.1 "Doğal Hukukun Asgari İçeriği” 
  4.2.1.2. Austin ve Bentham’dan Kopuş
  4.2.2. Hukuk ve Dil
  4.2.3. Bir Kurallar Sistemi Olarak Hukuk
  4.2.4. Toplum Kuralları
  4.2.5. İkincil Kurallar
  4.2.6. Tanıma Kuralı
  4.2.7. Hukuk Sisteminin Varlığı
  4.2.8. "İçsel Bakış Açısı”
  4.2.9. Yargısal İşlev 
  4.2.10. "Bir Tanımlayıcı Sosyoloji Denemesi” 
  4.2.11. Eleştiri
  4.3. Hans Kelsen
  4.3.1. Katıksız Hukuk 
  4.3.2. Normlar Hiyerarşisi
  4.3.3. Grundnorm
  4.3.4 Geçerlilik, Etkinlik ve Devrim
  4.3.5 Uluslararası Hukuk
  4.3.6. Kelsen ve Kant
  4.3.7. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü
  4.3.8. Eleştiri
  4.4. Joseph Raz
  4.4.1. Kaynaklar Tezi
  4.4.2. Pratik Akıl.
  4.4.3. Bağlı ve Müstakil İfadeler
  4.4.4. Eleştiri
  4.5. Katı ve Yumuşak Pozitivizm
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.5. DWORKİN VE HUKUKUN AHLAKİ BÜTÜNLÜĞÜ 
  5.1. Genel Olarak
  5.2. Pozitivizm Eleştirisi 
  5.2.1. İlkeler ve Siyasalar
  5.2.2. Herkül ve Zor Davalar
  5.2.3. Tek Doğru Yanıt
  5.2.4. Anlamsal İğne 
  5.2.5. Haklar Tezi
  5.2.6. Edebiyat Olarak Hukuk
  5.2.7. Bütünlük Olarak Hukuk 
  5.2.8. Topluluk 
  5.3. Eşitlik
  5.4. İyi Yaşamlar ve İyi Yaşamak 
  5.5. Dworkin’e Yöneltilen Eleştiriler 
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.6.HUKUKI REALIZM
  6.1. Realistler Hangi Konuda Realisttir?
  6.2. Amerikan Realizmi
  6.2.1. Oliver Wendell Holmes Jr.
  6.2.2. Karl Llewellyn
  6.2.3. Jerome Frank
  6.2.4. Amerikan Realist Yöntemi
  6.2.4.1. Felsefi bir şaka
  6.3.İskandinav Realistleri 
  6.3.1. Alf Ross
  6.3.2. Karl Olivecrona
  6.3.3. Eleştiri
  6.4. Realizm ve Psikoloji
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.7.HUKUK VE TOPLUM KURAMI
  7.1. Sosyolojik Bakış Açısı Nedir?
  7.2. Roscoe Pound 
  7.2.1. Toplumsal çıkarlar ve "hukuki postulatlar” 
  7.2.2. Pound’un Eleştirisi 
  7.3. Eugen Ehrlich
  7.4. Émile Durkheim

  7.4.1. Hukuk ve Toplumsal Dayanışma

  7.4.2. Cezalandırmanın İşlevi
  7.4.3. Durkheim’ın Eleştirisi 
  7.5. Max Weber
  7.5.1. Weber’in Hukuk Tipolojis
  7.5.2. Weber’in Meşru Otorite Kuramı 
  7.5.3. Kapitalizm ve Hukuk
  7.5.4. Weber’in Eleştirisi
  7.6. Karl Marx
  7.6.1. Tarihselcilik
  7.6.2. Yapı ve üstyapı 
  7.6.3. İdeoloji
  7.6.4. Hukuka veda mı?
  7.6.5. Hukuk Fetişizmi
  7.6.6. Çatışma mı uzlaşma mı?
  7.7. Michel Foucault
  7.7.1. İktidar 
  7.7.2. Hukuk
  7.7.3. Eleştiri 
  7.8. Jürgen Habermas
  7.8.1. Modern Devlet
  7.8.2. Hukuk 
  7.8.3. Eleştiri
  7.9. Autopoiesis
  7.10. Hukuk Sosyolojisi Nereye Gidiyor? 
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.8.TARİHSEL VE ANTROPOLOJİK HUKUK KURAMI 
  8.1. Hukuk sistemleri neden farklılık gösterir? 
  8.2. Tarihçi Okul 
  8.2.1. Savigny
  8.2.1.1. Kodifikasyon
  8.2.1.2. Yasama 
  8.2.1.3. Eleştiri
  8.3. Sir Henry Maine
  8.3.1. Hukukun Evrimi 
  8.3.2. Doğal Hukuk 
  8.3.3. Kurgular
  8.3.4. Eleştiri
  8.4. Antropolojik Hukuk Kuramı
  8.4.1. Kabile toplumlarında hukuk 
  8.4.2. Bronislaw Malinowski
  8.4.3. E. Adamson Hoebel
  8.4.4. Max Gluckman
  8.4.5. Paul Bohannan
  8.4.6. Leopold Pospisil
  8.4.7. Diğer Kuramcılar
  8.5. Hukuki Çoğulculuk
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.9.ADALET KURAMLARI 
  9.1. Faydacılık
  9.1.1. Sonuçlar
  9.1.2 Tercihler 
  9.1.3. Faydacılığın Eleştirisi
  9.2. Hukukukun Ekonomik Analizi 
  9.2.1. Eleştiri
  9.3. John Rawls
  9.3.1. Faydacılığın Reddi 
  9.3.2. Toplumsal Sözleşmecilik
  9.3.3. Başlangıç Durumu
  9.3.4. Adaletin İki İlkesi 
  9.3.5. Yeniden Değerlendirme
  9.3.6 Rawls’ın Eleştirisi 
  9.4. Robert Nozick 
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.10.HAKLAR
  10.1 Hak Nedir?
  10.2. Hak Kuramları
  10.2.1. Hak Temelli Kuramlar
  10.3 İnsan Hakları 
  10.3.1. Komüniteryanizm .
  10.3.2. Görececilik 
  10.3.3 Faydacılık
  10.3.4. Sosyalizm 
  10.3.5. Hukuki Pozitivizm
  10.3.6. Eleştirel Kuram
  10.4. İnsan Haklarının Geleceği 
  10.5. Hayvan Hakları
  10.5.1. Etik Öznelcilik ve Sezgicilik 
  10.5.2. Faydacılık
  10.5.3. Hayvanların Hakları Olabilir mi?
  10.5.4. Toplumsal Sözleşmecilik
  10.5.5. İçsel Değer
  10.5.6. Hayvanların Hakları 
  10.6. İfade özgürlüğü: Vaka İncelemesi
  10.6.1. Birey mi Toplum mu?
  10.6.2. Konuşmacı mı Dinleyici mi? 
  10.6.3. Doğruluk Savı 
  10.6.4 Kendini Yönetme
  10.6.5 Basın Özgürlüğü
  10.6.6 Birinci Değişiklik
  10.6.7. İfade ve Eylem
  10.6.8. Dengeleme 
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.11.HUKUKA NEDEN UYARIZ? 
  11.1. Tartışmanın Koşulları 
  11.1.1. İlk Bakışta Bir Ödev? 
  11.1.1.2. Ödevin Meşrulaştırılması 
  11.1.2.1 Adil Oyun 
  11.1.2.2. Rıza
  11.1.2.3. Kamu Yararı
  11.1.2.4. Minnet 
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.12. CEZALANDIRMA NEDEN VARDIR? 
  12.1. Cezanın Gerekçelendirilmesi 
  12.2. Cezalandırmacılık 
  12.2.1. Zayıf ve Kuvvetli Cezalandırmacılar 
  12.2.2 Eleştiri
  12.3.Sonuççuluk
  12.4. Eleştiri 
  12.5. Onarıcı Adalet
  12.6. Eleştiri
  12.7. İletişim 
  12.8 Eleştiri 
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.13.ELEŞTİREL HUKUK KURAMI
  13.1. Eleştirel Hukuk Çalışmaları 
  13.1.1 EHÇ Iskartaya mı ayrılıyor? 
  13.2. Postmodern Hukuk Kuramı
  13.2.1. Postmodernizm Nedir?
  13.2.2. Öznenin Ölümü
  13.2.3. Jacques Lacan
  13.2.4. Jacques Derrida 
  13.2.5. Foucault ve Habermas
  13.2. 6. Postmodern Gündem
  13.2.7. Dil
  13.2.8. Eleştirel Kuram ve Bireysel Haklar
  13.2.9. Eleştiri
  SORULAR
  İLERİ OKUMA
  §.14. FEMİNİST KURAM VE ELEŞTİREL IRK KURAMI
  14.1. Feminist Hukuk Kuramları
  14.2. Feminizmin Kökleri 
  14.3. Hukuki Feminizmler 
  14.3.1. Liberal Feminizm 
  14.3.2. Radikal Feminizm
  14.3.3. Postmodern Feminizm
  14.3.4. Farklılık Feminizmi
  14.3.5. Diğer Feminizmler
  14.4. Eleştiri
  14.5. Eleştirel Irk Kuramı
  14.5.1. EIK ve Feminist Kuram
  14.5.2. EIK ve Postmodernizm
  SORULAR
  İLERİ OKUMA 
  §.15.HUKUK KURAMI ANLAŞILDI MI?
  SÖZLÜK
  DIZIN

Benzer Ürünler